k-l-m-n-o

K

[A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å,0-9]

k.                      abbr. for "kvinne"
k.                      abbr. for "kone"
kgt.                    abbr. for "kongelig"
kgl.res.                (see "kongelig resolusjon")
kj.                     abbr. for "kjønn"
kr.                     abbr. for "kroner"
kl.                     abbr. for "klokken"
krg.                    abbr. for "krungods"
krung.                  abbr. for "krungods"
Kr.a.                   abbr. for "Kristiania"
K.T.S                   abbr. for "Kristiania Tekniske skole" = 
            Kristiania Technical School
kaar                    (see "kår")
kaarmand                (see "kårmann")
kaaremand               (see "kårmann")
kaarenke                (see "kårenke")
kadet                   cadet (army)
            midshipman (navy)
kaffeforretning         coffee business/shop
kaffekvern              coffee grinder, coffee mill
kaffemaskin             coffee machine
kake                    cake
kakke                   to knock, to tap
kakse                   a person with more money than everybody else in the area, 
            ie: owner of a big farm
kalde                   (see " kallet")
kall                    an old man
            calling
            give name to
kallar                  old men
kalle opp etter         to be named after
kallet                  named
kalv                    calf
Kammerherre             honorific similar to kamerraad
kammers                 small room inside the house
kammeraters             comrades
kanel                   cinnamon
kanskje                 maybe, perhaps
kantskjaerer            edge sawyer, in a sawmill
kapell                  chapel
kapelan                 curate, celric who assists the priest, deacon
            The head of a sub-parish (sogn). *) Be aware of
            that the words "Prestegjeld" and "Sogn" both are 
            translated by the word "parish".
kaptein                 captain
kar                     man, chap, fellow
karakter                grad, marks
karetmaker              coach builder
karl                    (see "kar")
kart                    map
kasserer                treasurer
katedral                cathedral
katolsk                 Catholic
kavl                    a float made of wood or glass (on fishing net)
kavaleri                cavalry
kaveringsmenn           (see "forlovere")
kavring                 rusk
kemner                  town treasurer
Kgl. fuldmaegtig    kongelig fuldmægtig royal attorney
kikhoste                whooping cough
kilde                   source
kilder                  sources
kildene                 (plural for "kilde")
kinn                    cheek
kirke                   church
kirkebok                parish register, see parish registers (John Follesdal) 
            and The oldest church registers in Norwegian parishes
            (see also "klokkerbok" og "ministralbok")
kirkegods               land belonging to the church and leased out to farmers
kirkegård               cemetary
kirkejordet             churchfield or also the field belonging to the church, 
            used by a farmer
kirkemand               "church man"
kirkesanger             church singer
kirkeverge              church warden
kirkeværge              (see "kirkeverge")
kirug                   surgeon
kirugi                  surgery
kirurgisk               surgical
kiste                   chest, Box
            coffin (for dead bodies), log box (slang)
kje                     kid, young goat
kjelarb.                (see "kjeldearbeider")
kjelearbeider           boilermaker
            one who makes industrial  tanks/boilers at factory
kjelde                  (see "kilde") nn
kjeldene                (see "kildene") nn
kjenner                 connoisseur
kjemiingeniør           chemical engineer, chemical scientist
kjerring                (see "wife") or female
kjerringa               (see "wife")
kjerringer              (see "wifes") or wives
kjennskap               knowledge
kjent                   known
kjevhendt               lefthanded
kjevle                  rolling pin
            roll out
kjole                   dress
kjorekar                (see "kjørekarl") (archaic)
kjønn                   sex, gender
kjær                    beloved, dear
kjærke                  (see "kirke) (archaic)
kjærkejordet            (see "kirkejordet) (archaic)
kjæreste                lover, friend, sweetheart (female)
            wife-to-be, but not yet married in church
kjøkken                 kitchen
kjøpe                   buy
kjøpe til               meaning buying land later to increase the size of the property
kjøpt                   is bought, purchased. (From the verb "kjøpe".)
kjøpte                  purchased
kjøpmand                (see "kjøpmann") (archaic)
kjøpmann                merchant
kjøpstad                city/town with merchant privileges, often a small town
kjørekarl               driver (of a horse) (archaic)
kjøregut                driver (boy) (archaic)
kjøre med               descend, run down, coast
klengenavn              nickname
klart                   clear
klarte                  manage
klausul                 clause, proviso
klede                   (cloth) fine wool quality
kleder                  (see "kler") (archaic)
kler                    clothing
klimaanlegg             air conditioner/conditioning
klippfisk               split, salted cod, dried in the midnightsun on the rocks 
            (old version), see also "tørrfisk"
klokka                  (see "klokke")
klokkar                 (see "klokker) (nn)
klokken er              the time is ... , ie: at 12 o'clock
klokker                 sexton, parish clerk
            The sexton kept his own copy of what went on in the parish, 
            (a klokkerbok) partly as a sketch for the minister, partly 
            as a Security copy in case of fire or such things.
            Bell ringer, deacon
klokkeren               the sexton
klokkerbok              duplicate of the "kirkebok" maintained by the "klokker"
            Klokkerbok was kept by the "klokker" - sexton.
            (see also "Ministralbok")
Klokkerstuen            The name of the location where the sexton proberly have 
            lived and the place was still known as so and that name 
            was normaly use as the adress for the house.
kloster                 convent, monastery
klostergods             land owned by a monastery and leased out to farmers
klær                    (see "kler")
knapp                   button
            scant, scanty, short
kniff                   knife (archaic)
kobber                  (see "kopper")
koffardifart            merchant service
koffardikaptein         merchant ship captain
koffert                 suitcase, trunk
kokk                    cook
koldbrand               gangrene
koldesyge               malaria
kolera                  cholera
kolik                   constipation
kollega                 colleague
kolonialbutikk          general store, grocery
kolonne                 column
kolportør               en omvandrende bokselger i h t Tanums store rettskrivningsordbok.
            Enkelte verk definerer dem som bokhandler.
komle                   (see "raspeball")
kommune                 (område) municipality, local government
            (generellt) local authority, local council
            (bykommune) country borough, council Norway is divided 
            as Norway - fylke - kommune
            USA is divided as USA - State - counties municipality, 
            township or what ever :=)
            (US) township
            (Oslo - ) The City of Oslo (NB: Oslo is also "fylke")
kommunearbeider         local government employee/worker
            municipal employee, municipal worker
kommunearkiv            archive in the Local community/township
kommunegrense           township border
kommunestyre            local council
kommunikanter           attendants at Holy communion
kompanjong              business partner
konditor                confectioner
konditori               pastry-shop, confectioner's shop
konduite                (see "snarrådig")
konduktør               railway conductor
kone                    wife
konens                  the possesive form og "kone"
konens søster           the wife's sister
konferer                compare
konfirmant              confirmand, candidate for confirmation
konfirmasjon            confirmation
            (jødisk) bar mitzvah
konfirmasjonsforberedelse   preparing to became confirmand
konfirmation            (see "see konfirmasjon")
konfirmerte             confirmed
konge                   king
kongen befaler          mother may I (game)
kongebrev               royal document
kongedomme              kingdom
kongehylingen           (see "Kongehylling")
hongehylling            pay homage to the king
kongelig                royal
kongelig resolusjon     Royal decree
kongeskoyte             (see "kongeskjøte")
kongeskjøte             official (king's) deed
Kongemakta              the power or the property of the king, i.e. the state.
Kongl. Bevilling        Royal approval (not by the king himselv, but needed a 
            government acceptence for some reason)
konkurs                 bankruptcy
konsistorialraadinde    woman married to consistorial councillor, an honorific  
            devoid of real meaning
konstituert             deputy, acting as
konsulent               consultant
kontanter               cash (pay in cash)
kontingent              contingent
kontor                  office
kontorbetjent           (see "kontorist")
kontorfullmektig        head clerk
kontormann              (see "kontorist")
kontormaskin            business machine, office machine
kontorist               office clerk, one who works in an office
kontorsjef              head of an office, head clerk, office manager
kontrakt                contract, agreement
kontrastevne            sue against
kontrollør              controller, inspector, supervisor
konvensjonen            convention, custom
kopi                    copy
koppeattest             smallpox vaccination certicate
koppeinnpodning         inoculation with the smallpox vaccine
kopper                  smallpox,
            copper
koppeepidemien          smallpox emidemic
kopperkjele             copper kettle
koppskatt               (in 1645) poll taxis to be understood as a tax for each 
            "head" in the household.
            Comes from the German word Kopf - meaning head.
            (they had a more lyrical approach in the naming of taxes).
korn                    grain
kornmaaler              mill worker (or literally "grain grinder"
korporal                corporal
korskirke               cruciform church
kort                    short, card
korthet                 brevity, briefness, shortness
kort register           card index
kostelev                boarder
kpl                     (see "kapell")
krampe                  convulsions
kranfører               crane operator, cranedriver, craneman
kransekake              Norwegian Wedding Cake
kreatur                 cattle, livestock
kreaturhandel           livestock trading
kreaturhold             animal husbandry, keeping cattle
kreaturstell            cattle tender
            dairy work, taking care of cattle
kreft                   cancer
kremmer                 shopkeeper
krets                   district
            Circuit
            constituency
kreve                   demand
krig                    war
krigens udbrud          war's outbreak
krigsberedskap          war preparation or readiness
Krigsassessor           assessor military judge
krigsfange              prisoner of war
krigskomm               war commission
krigsministeren         Secretary of Defence, Minister of War
krigsskatt              in 1713  war tax
krigsårene              war years
kringle                 pretzel
kristendomskundskab     Religion
Kristendommens kjerne   Christendom's Essence
kristna                 (see "kristnet") (nn)
kristne                 baptized
kristne tidsalder       the Christian times
Kristiania              Oslo (Oslo was named Kristiania until 1925)
kroken                  the hook
kroner                  money (monetary units)
krongods                land belonging to the king and leased ou to the farmers
krumkaker               crumbcakes, wafer cone
krungods                (see "krongods") (archaic)
krupp                   croup
kryssbytte              cross exchange
kræmmer                 (see "kremmer")
kræatur                 (see "kreatur") (archaic)
kræaturrøgt             (see "kreaturstell") (archaic)
krøllalfa               curling alpha = @    ampersand
krøpling                crippled
krøtter                 (see "kreatur")
krøtterhandel           (see "kreaturhandel")
krøtterstell            (see "kreaturstell")
ku                      cow
ku-leie                 cow rent (Farmers sometimes put their cattle on another farmers 
            land for tending and pasture, for which a fee was charged)
kubbestol               a chair produced from one piece of wood
kuld                    (see "kull")
kulhugger               coal miner
kuldbærer               (see "kullbærer")
kuldseile               (see "kullseile")
kuldhandler             coal dealer, coal merchant
kull                    coal
kullarbeider            worker in a coal yard
kullbrenner             charcoal burner/maker of charcoal
kullbærer               coal porter, carryer. a man in old days that did unload a 
            coal ship or worked in a coal yard.
kullharker              (see "jernverksarbeider")
kullseile               capsize
kulltomte               (see "kullarbeider")
kulturbeite             cultivated / enclosed pasture
kulturhus  for  bydelen social centre for the neighbourhood
kumle                   potato dumplings
kun                     only
kunngjøre               declare
kunnskap                knowledge
kunstdreier             lathe operater for artistic work
kur paa sygehuuset      under treatment in hospital
kurv                    basket
kurvmaker               basket maker
kusine                  cousin (female)
kusk                    coachman, teamster
kvart                   quarter
kvartermester           chief petty officer
kvartformat             quarto (larger) format
kveg                    cattle
kveite                  halibut
kvele                   choke
kveld                   evening
kveldsstellet           evening preparation
kvell                   (see "kveld")
kven                    Norwegian minority people originally from finland who settled 
            (mostly) in the north of Norway from the beginning of the 1700s 
            and onwards
Kvensk                  Kvensk (Finnish) used un census
kvern                   mill, grinding mill
            (see also "kaffe kvern")
kvige                   heifer that is expecting a calf
kviger                  heifers
kvinde                  (see "kvinne") (archaic)
kvindeligt håndarbeide  female handwork, needlework
kvinne                  woman
kvinner                 women
kvinnfolk               woman, womenfolk
Kvinnemenneske          woman
kvindkjønn              (see "kvinnekjønn") (archaic)
kvinnekjønn             female gender
kvæn                    (see "kven")
kværn                   (see "kven")
kyllinger               chickens
kyr                     cattle, more than one cow
kyrkje                  (see "kirke") n.n.
kyrkjegarden            (see "kirkegården") n.n.
kyrkjegods              (see "kirkegods")
kyrkjetuft              church site
kystvakt                coastguard
kæmner                  (see "kemner")
kåpe                    cloak, coat, overcoat.
kår                     support received after giving one's estate to another
            [When a son took over the farm (with all responsibilities) 
            usually some sort of agreement was made with his parents. 
            One part of the agreement was how his parents should be taken 
            care of. 
            Depending on the size of the farm they could be well off or not.
            One (or more) cows, some sheep, flour, potatoes etc. per year, 
            plus some where to live on the farm. Some money per year might 
            be in the deal as well, and in some cases one or two of the 
            People working on the farm were designated to the older 
            couple - often part-time.
            Often the older ones had to move into a "kårstue / kårstugu".  
            "Stugu" = house, smaller than the main house.
            The young wife took over the responsibilities in the house, 
            including the running of servants etc. and all the keys from 
            the older wife.
            The takeover could be done early or late in the people's life.  
            For some "oldies" it was nice to leave the responsibilities to 
            a young, thrifty couple, while in other cases the old husband
            and his wife stuck to their rights as long as possible.
            For such a young couple, living with parents and father/ mother 
            in law year after year without much to say, the quality of life 
            and marriage might suffer a lot! (after Kjell Hernes on NORWAY-L)]
Kårenke                 woman who receives "kår"
kårytelse               (old style) retirement pension
kårfolk                 elderly couple who is supported by "kår"
kårhus                  house on the farm where the "kårfolk" live
kårkone                 woman who receives "kår"
kårmand                 (see "kårmann")
kårmann                 man who receives "kår", 
            retired farmer living on his own farm with accomodation and 
            support provided by the new owner of the farm, especially a 
            son providing for his father
kårstue                 house on a farm where the "kårfolk" is living

L

[A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å,0-9]

l.                      abbr. for "laup"
ld.                     abbr. for "lodd"
lnr.                    abbr. for "løpenummer"
lsk.                    abbr. for "landskyld"
ltn.                    abbr. for "løytnant"
lpd                     abbr. for "lispund" ca 9kg
la                      let, allow
ladested                a small coastal town without urban status (archaic)
            A trading place, an old term of a place where they established 
            a town.
            Earlier, a "ladested" had lower administrative status than 
            a town/country town
ladet                   (see "la")
laegd                   (see "lægd")
lagerarbeider           warehouseman
lagrettemann            court member
lagretten               court
laks                    salmon
lam                     lamb
land                    country
            property
landbruk                agriculture
landbrukstekniker       farm engineer
landbruksmaskiner       agricultural machines
landet                  rural area
"i landet" = 'in the nation' (in Norway, France, USA etc.)
"på landet" = 'in the countryside'
"ute av landet" = 'abroad'
landeværn               (see "landvern") (archaic)
landhandel              general store
landhandler             rural store owner
landhandlerske          female village shopkeeper
landsby                 rural village
landsfogd               county police commissioner
landskyld               yearly fee for leasing land
            real estate tax
landsoknet              country parish
landeværn               (see "landvern") (archaic)
landvern                militia
            local defence consisting of "older" soldiers who had finished 
            their mandatory military service
            http://www.stud.ifi.uio.no/~oddharry/dsfmc/kategorier.html
langeleik               Pictures and information about Langeleik
langfredag              Good Friday
langt ned i tida        far back in time
lapskaus                lobscouse, (UK) stew, hot pot
lapskauskjøtt           stewing meat
lasaron                 tramp, bum
Laud                    first class in university exams, "Laudabilis"  means "Praiseworthy"
laug                    guild
Laugardag               the day for having a bath
            (see "lørdag")
laugrettet              lagretten
laugverge               widows gaurdian/spokesman
laup                    old measurement
Laurdag                 (see "laugardag") (archaic)
lausfunn                a stray find, a find without context
lausunge                child born out of wedlock (somewhat rude expression)
lav                     low, shallow
lavere                  lower, inferior
lefse                   Terry's Lefse links
lefse laging            Lefse mixing
legd                    welfare
            military levying dist.
legdekjerring           Female on "legd"
legdekall               Male on "legd"
lege                    doctor, physician
legehjelp               physician assistant
legermål                (see "leiemål")
legermaal               (see "leiemål")
legemsvakhet            infirmity
legdslem                welfare recipient
legdeslem               (see "legdslem")
legdsmann               a man looking after the military equipment (archaic)
legdsbarn               (see "legdsbarn") (child)
legg merke til          notice
leie                    hire, rent
leieboer                tenant
leier                   tenant
leilending              lease holder tenant farmer
            see also Norwegian farms - some background information
leilænding              (see "leilending") (archaic)
lejermål                (see "leiemål")
leiermål                (see "lejermål") (archaic)
leiemål                 illicit and punishable
sexual intercourse between unmarried persons (between man and woman)
lekmann                 lay preacher
lendemann/lendmann      These terms were used in medieval times (11th - 13th century) 
            and were titles denoting nobility.
            The 'lend(er)mann' was receiving taxes from the king's landed 
            properties and was often used as anadvisor by the king. 
            He ranked after duke and earl.
lenge                   long
lenke                   chain
            chain, fetter, link
lensmann                sheriff
lensmannsskjønn         administratively-decided case of appraisement
lenstid                 feudal age
lensvesen               feudalism
lese                    read
lett hovud              light brain, easily to learn
lettvint                handy, practical, agile, nimble
lettvunnen              (see "lettvint")
leve                    live
levende                 live, living
lever av                occupation, source of income
lever af sine midler    lives of their own means (savings)
lever af sine Renter    lives off his investments (interest)
lia                     the hillside
lig                     (see "lik")
ligget i hiel sitt barn cot death, crib death to have killed her/his baby in her/his 
            sleep/be Normally it would to day be called that the baby have 
            been crib death, but still today parents of small babies are told 
            not to have the baby in bed with them as they could accidently 
            end up over the child in the bed, It might be translated to that 
            the mother has "laid over the baby in the bed".
            The word in Norwegian does not mean that the mother killed the baby 
            while in the bed. They are talking about accidental death.
            The baby died in the parents bed, not in its own bed
lingebeldedem           (see "lungebetendelse")  (typo)
liig                    (see "lik")
liigprædiken            burial sermon when the parson tells about the deceased eulogy
lik                     corpse, dead body
            alike, equal
            dead body
likeledes               also, as well
likrøver                grave robber
likte                   liked
likningsgrunnlag        assessment basis
lille                   small
liste                   list
listenr                 (see "listenummer")
listenummer             listnumber
lite (litt)             little
liten                   small
litt                    little
liv                     life
            bodice (e.g. liv, kjoleliv, underliv, snøreliv)
livlig                  spirited
livrente                annuity, life annuity
livrett                 favourite, favorite dish
livsarving              heir, heir of the body, issue
livsfange               life prisoner
livøre                  (see "føderåd")
livøremann              (see "kårmann")
ljus                    (see "lys")
lodd                    old measurement (1 lodd = 14.6246 grams)
loftskammer             attic room
logerende               (see "losjerende")
logie                   (see "losji")
logivært                (see "losjivert")
lok-fører               (see "lokomotivfører")
lokomotiv               locomotive
lokomotivfører          locomotive driver, (locomotive) engineer, train driver
Lokum                   is an old-fashioned word meaning toilet
lokumbygning            would mean a separate building containing a toilet
los                     pilot (ship)
losoldermand            pilot master (ship)
losjerende              lodger
losjerende, 
    hører til fam    lodger who is related to the family
losji                   lodging, lodgings
losjivert               the owner of rooms for rent
lov                     law
lovlig                  legal, permitted
lovtale                 eulogy
lue                     cap
lukket seng             an inbuilt bed - with doors.
lunge                   lungs
lungebetendelse         pneumonia or inflammation
lungetuberkulose        pulmonary tuberculosis
lungemos                (see "finker")
lur                     Pictures and information about Munnharpe (Lur (alphorn))
luteraner               Lutheran
lutefisk                Lutefisk from scratch, Make your own lutefiskLutefisk
lut                     part (nn)
lye
lutbrukar               the user of a part of the farm
lyn                     lightning, flash of lightning
lynnedslag              lightning, strike of lightning
lynild                  (see "kyn")
lynildihjelslagen       killed by a thunderbolt
lys                     light
lyse pengemangel        declare lack of money/funds
            "When a person had allodial rights (= odelsrett) to buy a 
            farm, this should be done before a certain length of time.
            If he declared "lack of funds" he was given a longer time 
            to take over the farm and pay for it. 
            The limit was 10 years and the right could be used 6 times
            The institute of "lack of funds) was already found in Magnus 
            Lagabøter's (= Lawmender) landslov in 1274 and was also a 
            part of Christian IVs Lawbook of 1604.
            The "lack of funds" institute was changed in 1771 to a 
            maximum of 15 years and could only be used once and disappeared
            in 1821. 
            (Jan Edvardsen - NO-2656 Follebu 22 Aug 2004)"
lysning                 post banns, reading of wedding banns in church
lysingsprotokoll        Banns register
lægdsbarn               (see "legdsbarn")(child)
lægdslem                (see "legdslem")
lægs læm                (see "legdslem")
læge                    (see "lege")
lækjarhjelp             (see "legehjelp")
læregutt                apprentice
lærer                   teacher (male)
            Earlier there was a different in use, but nobody will use 
            this distinction anymore. All persons employed in the 
            teaching business are referred to as "lærer", which is seen                   as a neutral word, not gender specific.
lærarinne               (see "lærerinne")
lærerinne               teacher (female)
lærerindeskole          teachers school
lærling                 apprentice, assistant
løbenummer              (see "løpenummer")
løbing                  diarrhea
løitnant                (see "løytnant")
løkka                   (see "løkke")
løkke                   paddock, enclosure, loop, noose
            an open or enclosed meadow
løpenr.                 (see "løpenummer")
løpenummer              serial number, parcel number, sequential number
            The term refers to the matrikkel (property register) of 
            1838, which was in use until it was replaced by a new 
            matrikkel in 1889.
            In the new register the more familiar terms "gnr" (gårdsnummer) 
            and "bnr" (bruksnummer) were introduced.
lørdag                  Saturday
løsaktig                loose or immoral woman
løsarbeider             day laborer
løse                    pay off mortgage on land to buy out co-owners of land release
løse folck              (see "løsarbeider")
løskarl                 free hand, takes any jobb that comes along
løsningsrett            right of repurchase
løsøre                  chattels, movables, goods, personal property
løyse                   (see "løse")
løytnant                lieutenant
låsesmed                locksmith
låve                    barn, grain, hay barn

M

[A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å,0-9]

m.                      abbr. for "mann"
m.a.                    abbr. for "med annet"
m.v.                    abbr. for "med vidare"
m.fl.                   abbr. foe "med flere"
matr.                   abbr. for "matrikkel"
mk.                     abbr. for "mark"
mmb.                    abbr. for "månadsmatabot"
mnr                     abbr. for "matrikkelnummer"
maadelig                mediocre
mage                    stomach
maaned                  (see "måned")
maaneds tid             month's time
magebetennelse          gastritis
magekatarr              gastric catarrh
magekrampe              stomach cramp
magesyke                diarrhea, stomach ailment
magesyre                stomach ulcer, gastric ulcer
magesår                 stomach ulcer, gastric ulcer
magistrat               town administrator (archaic)
mai                     May
mai                     maize, Indian corn
major                   major, squadron leader
makaskifte              exchange/swap of real estate
make                    (seen "ektefelle") nn
maken                   the equal, the match
makt                    sway, power
male                    to Paint
            to grind as in a grist mill
maler                   painter
malersv                 (see "malersvenn")
maleri                  painting
malersvend              journeyman painter
malm                    ore
malmlaster              ore loader
mandens moder           his mother (the mans mother)
mand                    (see "mann") (archaic)
manden i 2dt og konen i 1ste ægteskab
            The husband in his 2nd marriage and the wife in her 
            1st marriage
mandens stiff moder     the lady married to his father after that the father 
            1st wife is dead
mandens søstersøn       the nephew (sister's son) of the man
mandag                  Monday
mandskab                (see "Mannskap")
mandkjønn               (see "mannkjønn") (archaic)
mange                   many
mangletre               mangle
mann                    man, husband
mannskap                crew
mannkjønn               male gender
mannlige                masculine
manntall                Norwegian Census Records (John Føllesdal)
marine                  navi
mark                    Field
            old measurement (1 mark = 0.25 kg)
marklag                 old measurement
markere seg             proved to be
Marmorverk              limestone quarry (might be located to Indre Hop, Fana, Bergen)
mars, marts             March
maskin                  engine, machine
maskenist               engineer
masovnarbeider          blast furnace worker.
mat                     food
matrikkel               land register
            cadaster, cadastral
            farm lists
            tax lists for farms
            Land records - some background information (John Follesdal)
matrikkelnummer         number in the land register/roll
matrikkelskyld          rural land tax
matros                  sailor, mariner
magebetendelse          (see "magebetennelse")
mavebetennelse          (see "magebetennelse")
mavekatarr              (see "magekatarr")
mavesyke                (see "magesyke")
mavesår                 (see "magesår")
med                     with
med annet               among other things
med flere               with more, and others, with some more, with some other
med videre              et cetera, and so on
medbragt                brought with
medeier                 partner/joint owner
medf moderen            accompanies her mother
medgift                 dowry
            gifts from the father of the bride the new household. 
            I'm sure there must be an English term for it, but I don't 
            know it.
medhjelper              assistant, helper
medlem                  member
medlemmer               members
medmenneskeligheten     human being fellowship
meg                     me
meget godt              "much" good, very good
megler                  mediator, negotiator
            stockbroker (aksjemekler)
            eal estate broker (eiendomsmegle)
meis                    rucksack frame, willow basket
            titmouse
mekaniker               mechanic
mekler                  (see "megler")
mel                     flour
meldt                   reported
melis                   (US) confectioner's sugar
            icing sugar, powdered sugar
melk                    milk
mellom                  middle
mellombygning           middle building
mellomnamn              middle name
men                     but
menig                   soldier with rank of private
menighet                (see "sogn")
menighedslemmer         member of the parish, members of the congregation
menn                    men
mennesker               persons, people
mer                     more, additional
merker                  old measurement
merkes                  noticed
merknad                 comments, remarks, annotation
meslinger               measles
messingsmed             brazier, brass smith
messingknapper          brass buttons
mester                  master (of a trade)
mestermann              (see "bøddel")
mg                      (abbr) meget godt
midlertidig             temporarily
midlertidig bosted      preliminary place of residence
midnatt                 midnight
Mikkersdag              St Michaels Mass, 29th of September, usually a day for paying taxes
mil                     metric mile (10 kilometers)
militær                 military
Militære ruller         military rolls (or register)
min                     mine (possessive)
mindesmærket            (see "minnesmerke)
mindre                  lesser
mindreårig              underage
minearbeider            miner
Minister                (see "prest")
Ministerialbok          Churchbook written by the clergyman/pastor, see also 
            "klokkerbok" 
            "Ministerialbok" was kept by the "sokneprest" - minister.
            The ministerialbok was the official version in case they differed.
            In many places both records have been preserved, in some places 
            only one of them exists today. (You might also see some 
            differences between the two books.)
minnesmerke             monument
minnetavle              memorial plaques
minste                  smallest, youngest
minutt                  minute
misjonær                missionary
mjøl                    (see "mel")
mod                     (see "mot")
moder                   (see "mor") (archaic)
modedame egen f         "fashion lady" with her own business
modtagen                (see "mottatt")
modtog                  received
mol                     (see "mål")
montør                  fitter
mor                     mother
mord                    murder
morfar                  maternal grandfather
morgen                  morning
morild                  phosphorescence (of the sea)
mork sirap              (see "mørk sirup")
mormor                  maternal grandmother or mother's mother
mormoder                (see "mormor")
moro                    fun
morsarv                 maternal inheritance
morsysteri              mothers sister
moster                  aunt (mother's sister)
mot                     against
            toward
            courage
moteforretning          milliner's shop, (small) boutique
motet                   the courage
motorbåt                motor boat
motta                   receive
mottatt                 received, accepted
Munnharpe               Pictures and information about Munnharpe (jaw harp or jew's harp)
mundtlig                (see "muntlig")
muntlig                 verbal, oral, reading
murarbeider             (see "murer")
murer                   mason, bricklayer
musiker                 musician
mye                     much
mykje                   (see "mye")
myndig                  of age
myte                    myth
mægler                  (see "megler")
møbel                   furniture
møblar                  furniture
møblane                 the furniture
møbelsnekker            furniture maker
møbeltapetserer         furniture upholsterer
mølle                   mill, grinder
møller                  miller
møllearbeider           worker at a mill
mønstre av              sign off from crew's list (maritime)
mønstre på              sign onto crew's list (maritime)
mørk                    dark
mørk sirup              molasses (dark syrup)
mål                     1 mål = 1 dekar = 1000 m2. (Norwegian system of land area 
            measurement. One "mål" is approximately ¼ of and acre)
måling                  measurement
målstevne               Short. It is the designation on a specific discussion and 
            negotiating meeting.
            The word was often utilised in old lawtext from the medieval. 
            Often used as synonym for gathering
måne                    moon
måned                   month
måneds                  months, monthly
månadsmatleige          old measurement
månadsmatabol           (see "månedsmatleige")
måneskinn               moonlight

N

[A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å,0-9]

n.                      abbr. for "navn"
N.S.B                   (see "Norges statsbaner") (abbr.)
nsj.                    abbr. for "nasjonalitet"
naadegaveerne           (see "nådegavene")
naar                    (see "når") (archaic)
naar afreist            date of departure (archaic)
nabo                    neighbor
nadverd                 (see "nattverd")
nagle                   rivet, spike
naglet til stolen       he sat as nailed to the chair
namn                    (see "navn")
nasjonalitet            nationality
nasjonalpark            national park
natron                  baking soda, sodium bicarbonate
natt                    night
nattverd                Holy communion, communion, sacrament
natur                   nature
scenery, countryside
naturkundskab           Natural science, knowledge of nature
naturomgivelser         scenery
naust                   boat-house
nausttuft               boathouse site
naut                    cattle
navn                    name
ned                     down
nedennvnte              mention below
nedre                   lower
nedrustning             disarmament
nedbrent                burnt down
nedbør                  precipitation
nei                     no
nellik                  clove, cloves, ground cloves
nemne                   (see "nevne")
nemnt                   (see "nevnt")
nemnd                   (see "nevnt")
ner                     Abbr. for "nedre"
nervefeber              is a medical expression that was used in the 1800s for the 
            diseases today called typhoid and paratyphoid fever.
nest                    second, e.g. second oldest son
neste                   next, neighbor
neste år                next year
nesten godt             like "nearly good
nesten meget godt       Almost very good
nettoformue             net property
nettopp                 just
nevne                   mention
nevnt                   mentioned
nevnt i 1801            mentioned in 1801
nevø                    nephew
ni                      nine
niende                  ninth
niese                   niece
nitten                  nineteen
nittende                nineteenth
nitti                   ninety
nittiende               ninetieth
noch                    (see "enda en") danish
nodebruk                (see "notfiske")
nokon                   (see "noen")
noen                    some, any, someone, something
nok                     enough
nokre                   (see "noen") (nn)
nord                    north
nordstua                north cottage
Nordstjerneorden        Order of the North Star
nordre                  northern
nordøst                 north east
Norges Bank             The National Bank of Norway
Norges Statsbaner       Norwegian Ralroad Company
Norges Uafhænrighed     Norways independence
gjennomført              has been carried through
norsk mundtlig          Norwegian reading
norsk skriftlig         Norwegian writing
noter                   notes
notfiske                seining = fishing with seine, closing net
november                November
NSB                     (see "Norges Statsbaner")
nu                      (see "når")
nuhavende               (see "nåværende")
nulevende               (see "nålevende")
nummer                  number
nuværende               present
ny                      new
nyder almisse           gets charity
nyder vildkaar          a person receiving pension paid by a new owner of land 
            to the former owner
nyfødt                  newborn
nylig                   lately
nyresygdom              kidney disease

nytaar                  (see "nyttår")
nyttår                  new year
nær                     near, close
nærast                  (see "nermest")
nærheden                (see "nærheten")
nærheten                close to
nærmest                 nearest, close to
næringsvei              livelihood, trade
nærvefeber              (see "nervefeber")
nå                      now
nådegaver               mercies
nådegavene              gifts og grace
nådeløs                 merciless, ruthless
nålevende               living
når                     when, if, reach
nåværende               present

O

[A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å,0-9]

o.s.v.                  abbr. for "og så videre"
etc
odg.                    abbr. for "odelsgutt"
odj.                    abbr. for "odelsjente"
odr.                    abbr. for "odelsrett"
oberst                  colonel
ode                     (see "øde")
odegard                 (see "ødegard")
odel                    birthright, alludial possession, allodium, freehold
odelsberettiget         freehold right
odelsbonde              freeholder, allodialist
odelsgutt               oldest son who had right to inherit the farm
odelsgård               freehold farm, ancestral farm, allodium, see Norwegian skifter -- Probate Records (John Follesdal)
odelsjente              oldest daughter who had right to inherit the farm,
if there was no sons
odelsrett               allodial law for the oldest child to inherit the parents' farm
allodial privilege
offentlig               public, official
ofte                    often
og                      and
og så videre            and so on fikk ei datter sammen got a daughter together 
            (That was translation word by Word.
            As I don't know the rest of the sentence, it is impossible to 
            be professional. But I thought you wanted to know some norwegian?
            And the woman could have been pregnant with another man than by 
            someone other than her husband?
oktober                 October
okse                    bull, bullock, ox (pl: oxen)
oldebarn                great-grandchild (doesn't distinguish between son or daughter)
oldefar                 great-grandfather
oldeforeldre            great-grandparents
oldemor                 great-grandmother
olsok                   Olsok
om                      if, about
om året                 per year; every year (during the year would be "i løpet av året")
ombudsmann              trade-union representative
omegn                   neighboring Places surrounding, the area around
omflakkende handelsmand vagrant businessman
omgangs skolelærer      circuit teacher
            (Teachers in early days moved from farm to farm, staying for 
            about a week on each and teach the local children)
omgående                omvandrende, means travelling (or itinerant)
            Prompt or Immediate
omkom                   died by accident
omkomme                 died, killed
omkring                 approximately
omlag                   see ("omkring")
omordn.                 abbr. for "omordning"
omordning               reorganization
omreisende handelskarl  travelling salesman
omstendigheterne        circumstances
omtrent                 about, almost, nearly, approximately
omvandrende             (see "omgående" 1. line)
omvendelse              conversion
onkel                   uncle
onn                     season (on a farm)
onne                    the reasons where work is done
onnetider, iee høyonna  harvest hay
onsdag                  Wednesday
opdrage                 (see "oppdra") (archaic)
opdrages                (see "oppdras") (archaic) being raised (as a fosterchild)
opg.                    = "oppgitt" reported, Information given by
            (often used in connection with parents information about 
            child out-of wedlock)
oph.                    (see "opphold")
ophold                  (see "opphold")
opkrevd                 collected
oplysning               indication, information
opløst                  disbanded, demobilized
opmerksomheten          (see "oppmerksomheten")
opstandelse             (see "oppstandelse")
opp                     up
oppe                    above, upstairs
oppdra                  bring up, educate, rear
oppdras                 is being brought up
oppfostre               foster, to rear, bring up
            (see also "foster...")
oppfødd hjå             raised by
oppført                 listed
oppgitt                 stated
oppgiven                (see "oppgitt") (archaic)
opphav                  origin
opphold hos             stay with
oppholsted              residence
oppholt                 stayed at
oppløst ekteskap        dissolved marriage
opplysninger            information
oppmerksomheten         the attention
oppmuret Grav           a grave that was built of stones, a sort of grave chamber
oppositionell           contradictory
opprinnelig             original, natural
opprinnelse             origin
opprørene               rioters, mutineers
oppsitjar               (see "oppsitter") (nn)
oppsitter               occupant, leaseholder, tenant farmer
oppstandelse            resurrection (from the death)
            excitement, hubbub, stir
            ado
            commotion
            fuss
oppsynsmann             supervisor / inspector / attendant / warden
oppsynssjef             head of the patrol
opptegnelse             record
oppvakt                 bright, intelligent
oppvaksen               grown up (nn)
oppvoksen               grown up
oprorenes               (see "opprørene")
opsidder                (see "oppsitter)
opslager                was the assistant of the blacksmith, handling the sledge.
opsynsmand              (see "oppsynsmann")
opsynsmann              (see "oppsynsmann")
opsynschef              (see "oppsynsjef")
Optaget paa             Admitted to the
børnehjemmet            children's home
til forsorgelse         to be supported.
optagne                 they were taken up from the sea
optiker                 optician
Optikersvend            Optician journeyman.
orcanen                 (see "orkanen")
ordbok                  dictionary
ordforklaring           the explanation of the words
ordfører                mayor
ork                     effort, strain
orkan                   hurricane
orkanen                 the hurricane
spokesman (for some cause, organisation,etc)
orkester                orchestra
orlogsteneste           Navy service
orm                     maggot
ornament                ornament
os                      smoke, strong odour, reek
            mouth of a river, outlet
oss                     us
ostehøvel               cheese slicer
ostekake                cheesecake
osteklokke              cheese-dish with cover
osteløype               rennet
ostesmørbrød varmt      cheeseburger
ostre                   (see "østre")
ottringsbåt             (see "åttringsbåt")
over                    over
overdragelsen           the conveyance, the delegation
overingeniør            chief engineer
overlegne               haughty, superior
overlate                transfer ownership, assign
overlevende             survivors
overnevntes             previously named (named above)
overskrift              headlines
overstaaende            mention above
overstroken i liste     has been struck off the list
overstroket             (see "overstrøket")
overstryke              cross off
overstrykning           crossing out, deletion
overstrøket             crossed out
overtredelse            transgression
ovre                    (see "øvre")
overvar                 was present
overvære                be present at, attend (fx the ceremony)
ox                      (see "okse")